CMENTARZ – LINK

REGULAMIN CMENTARZA

Parafii Rzymskokatolickiej

pw. Św. Małgorzaty

w G o s t y n i u

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych.

Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

 1. Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu.
 2. Cmentarz jest otwarty w okresie czasu letniego od godz. 6.oo – 21.oo; w okresie czasu zimowego od godz. 7.oo – 19.oo. Przebywanie na cmentarzu w innym czasie jest zabronione. Prace kamieniarskie na cmentarzu należy zgłaszać i ustalać dzień wcześniej z pracownikiem cmentarza.
 3. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem parafialnym należy: ustalanie miejsca pochówku, pobieranie opłat za miejsce pochówku oraz innych opłat przewidzianych Regulaminem, wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach.
 4. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w Biurze Parafialnym. Od dnia ustanowienia aktualizacji regulaminu, opłata nie zostaje pobierana za pochówek grobów dzieci do 6 roku życia oraz od grobów ujętych ochroną IPN.
 5. Zarządca cmentarza – w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów, ( ze zmianami wprowadzonymi r.) – prowadzi: księgę osób pochowanych na cmentarzu i  księgę grobów .
 6. Po 20 latach od dnia pochówku grób może ulec likwidacji. Groby nieprolongowane po 20 latach od daty pochowania będą przeznaczone do ponownego zagospodarowania. Pomniki z grobów nieprolongowanych przechodzą na własność zarządcy cmentarza.
 7. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w Biurze Parafialnym po uiszczeniu opłaty.
 8. Przy zgłaszaniu pochówku rodzina zmarłego obowiązana jest uzgodnić z Proboszczem wybór formy pogrzebowej. Pochówek katolika winien być dokonany z zachowaniem obowiązujących obrzędów pogrzebowych.
 9. Opiekun grobu zobowiązany jest do uzyskania akceptacji projektu nagrobka od Zarządcy Cmentarza przed postawieniem pomnika. Projekt należy przedstawić w Biurze Parafialnym.  Obowiązujący wymiar pomnika pojedynczego to 90 x 190 cm.
 10. Osoba mająca zamiar postawienia nagrobka musi okazać się pisemną zgodą osoby sprawującej opiekę nad mogiłą.
 11. Parafia ma prawo pobierania opłat od firm pogrzebowych wykonujących swoją działalność na terenie cmentarza za korzystanie z narzędzi, sprzętu lub urządzeń należących do parafii.
 12. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy Cmentarza. W szczególności dotyczy to: pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka, stawiania trwałych elementów zdobniczych przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po pisemnej akceptacji warunków ich prowadzenia ustalonych przez Zarządcę Cmentarza.
 13. Zezwala się na wjazd w obrębie cmentarza pojazdami mechanicznymi jedynie za zgodą Zarządcy Cmentarza. Pracownik cmentarza pobiera opłatę za czynności administracyjno – terenowe i za wjazd na cmentarz. Prace kamieniarskie można prowadzić w godz. 8.oo – 15.oo.
 14. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania śmieci pochodzących spoza cmentarza.
 15. Zabrania się samowolnego nasadzania drzew i krzewów oraz samowolnego wycinania drzew i krzewów znajdujących się na terenie cmentarza.
 16. Zabrania się samowolnego nadbudowywania zaakceptowanego już projektu nagrobka poprzez chodniki.
 17. Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.
 18. Zaleca się, aby nagrobki ustawione na mogiłach indywidualnie ubezpieczyć od kradzieży i zdarzeń losowych.